Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu https://gina-gino.sk/ a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim sa rozumie Vladimír Krenčey – KlimaX.sk, s.r.o. Medveďovej 1/A, 85104 Bratislava, IČO: 43878288, DIČ SK: 2022513614

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme elektronického obchodu „ www.gina-gino.sk“( ďalej len obchodu) a ktorá si jeho prostredníctvom objedná tovar.

Elektronickou objednávkou sa rozumie pravdivo a úplne vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o ním objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednaného tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú ponúkané v systéme elektronického obchodu www.gina-gino.sk
 
Kupujúci záväzne potvrdzuje odoslaním svojej elektronickej objednávky, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami gina-gino.sk a akceptuje platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Predávajúci je povinný potvrdiť obsah elektronickej objednávky kupujúceho bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká kúpna zmluva až na základe tohto záväzného potvrdenia v systéme, inak sa má za to, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo. Ak kupujúci zistí nezrovnalosti týkajúce sa obsahu potvrdenej elektronickej objednávky zo strany predávajúceho je povinný bezodkladne o tomto upovedomiť predávajúceho.

Ak kupujúci pri registrácii nezadá všetky požadované údaje resp. registračný formulár vyplní chybne dôsledkom čoho je spôsobená škoda alebo omeškanie dodávky predávajúci za to nezodpovedá. Taktiež nezodpovedá za škodu ak sa kupujúceho prístupové heslo dostane do nepovolaných rúk bez pričinenia predávajúceho alebo ak prístupové heslo kupujúci zabudol.

II. Cenové podmienky

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim v systéme elektronického obchodu www.gina-gino.sk je uvedená vždy pri vybranom tovare vrátane DPH. 

Cena tovaru je platná dňom jej uverejnenia na https://gina-gino.sk/, nevzťahuje sa na tovar, ktorý je už objednaný kupujúcim. 

Platby za objednaný tovar sa vykonávajú v eurách, pričom kupujúci uhrádza celú sumu za tovar prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty. 

Daňový doklad vo forme faktúry predávajúci zašle spolu s objednaným tovarom.

III. Dodacie podmienky

Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie objednaného tovaru kupujúcim od  kuriérskej služby DPD alebo GLS.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Tovar bude dodaný podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne ( väčšinou do 5-tich pracovných dní ),
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti alebo si to výroba objednaného tovaru vyžiada. O tejto skutočnosti bude kupujúci ihneď informovaný.

V prípade, ak objednávka obsahuje viac tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

Ak bude predávajúcemu vrátená zásielka ako nevyzdvihnutá, opätovne ju zašle len na vyžiadanie kupujúceho a náklady spojené s opakovaným dodaním znáša v plnej miere kupujúci.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzujeme právo vyúčtovať zákazníkovi obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby a náklady spojené s vymáhaním danej sumy plus pokutu vo výške 10 EUR. Každý zákazník sa odoslaním svojej objednávky zaväzuje objednaný tovar prebrať.

IV. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo výrazným spôsobom došlo k zmene ceny zo strany dodávateľa . O týchto skutočnostiach bude kupujúci okamžite informovaný z dôvodu ďalšieho postupu

nie je možné žiadnym spôsobom záväzne potvrdiť elektronickú objednávku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil povinnosti podľa § 10 ods.1 zák. č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru oznámil:

  • svoju totožnosť, trvalý pobyt
  • opis a cenu tovaru
  • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  • platobné podmienky
  • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má po doručení tovaru na ním uvedenú adresu nárok na vrátenie zaplatenej čiastky za dodaný tovar, v prípade že ho zašle nepoužitý, nepoškodený a kompletný so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorá bola kupujúcemu dodaná, späť predávajúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho obdržania. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil spolu s nákladmi, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Čiastka zaplatená za tovar bude preukázaná  prevodom na účet kupujúceho bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní odo dňa, ako náhle bude tento tovar doručený predávajúcemu a budú splnené vyššie uvedené podmienky. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 12 ods.5 zák. č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady späť v prípade, že nebudú splnené niektoré vyššie uvedené podmienky.

V. Záručné podmienky a reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od dopravcu.

Na dodávaný tovar predávajúci, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytuje zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Predávajúci k objednanému tovaru pribaľuje aj faktúru, ktorá slúži aj ako záručný doklad. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu ihneď po jeho dodaní. Dodaním sa rozumie prevzatie objednaného tovaru kupujúcim od Slovenskej pošty.

Ak kupujúci zistí rozdiel v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre a dodacom liste je nutné podať o tomto stavu správu predajcovi do troch pracovných dní od prevzatia. Kupujúci musí oznámiť zistené chyby predajcovi písomne na adresu predajcu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby a musí uviesť nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: 

  • dodanie chýbajúceho tovaru
  • odstúpenie od zmluvy
  • výmena chybného tovaru za tovar bezchybný

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru (dodací list) a reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Reklamácie vybavujeme na adrese:

KlimaX.sk, s.r.o
Medveďovej 1/a
85104 Bratislava
tel.: +421903301050
krenceyova@gmail.com

VI. Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na gina-gino@gina-gino.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

 On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (SOI). Rovnako aj nároky predajcu voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Činnosť poskytovateľa podlieha orgánu dozoru SOI Prievozská 32 82799 Bratislava 77

VII. Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v “Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu gina-gino.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle “Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu gina-gino.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromaždením získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytnutia zliav. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Nákupný košík